Prehlásenie o ochrane osobných údajov uchádzačov o voľné pracovné miesta

Sme potešení Vaším záujmom o prácu v našej Spoločnosti, ktorý ste vyjadrili zaslaním svojej žiadosti o zamestnanie. Radi by sme Vás týmto informovali o tom, ako budú spracovávané Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v nami odovzdaných či zaslaných dokumentoch.

 

Správca spracovávania údajov

Z hľadiska právnych predpisov je za ochranu údajov zodpovedná Spoločnosť: Alpen Pharma SK, s.r.o., Čsl. armády 4, 915 01  Nové Mesto nad Váhom. Podrobné informácie o našej Spoločnosti, doplňujúce informácie o oprávnených osobách a ďalšie kontaktné údaje v časti Kontakty sú Vám k dispozícii na našich webových stránkach: alpenpharma.sk

 

Spracovávané údaje. Ciele spracovávania osobných údajov

Údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré boli súčasťou Vašej žiadosti o pracovné miesto, spracovávame preto, aby sme mohli vyhodnotiť Vašu odbornú vhodnosť na príslušnú pozíciu (prípadne v príslušných prípadoch na iné voľné pozície v našej Spoločnosti), ale ich spracovávanie je tiež súčasťou rutinného postupu pri spracovávaní žiadostí o voľné pracovné miesta.

 

Legislatívny rámec

Z pohľadu právnych predpisov sa spracovávanie Vašich osobných údajov ako súčasť postupu pri spracovávaní žiadostí o voľné pracovné miesta prevádza podľa ustanovení Článku 6, odst. 1 Všeobecných nariadení o ochrane údajov (DSGVO/GDPR). Tieto Nariadenia umožňujú spracovanie osobných údajov vtedy, ak sa požadujú pre uzatvorenie zmluvy. Ak sú údaje potrebné po dokončení spracovania žiadostí, napríklad pre právne konanie, prevádza sa spracovanie údajov podľa ustanovení Článku 6 Veobecných nariadení o ochrane údajov (DSGVO/GDPR), hlavne preto, aby došlo k naplneniu zákonných záujmov v súlade s ustanoveniami Článku 6, odst. 1, bodu f) Všeobecných nariadení o ochrane údajov (DSGVO/GDPR). V tomto poslednom prípade potom býva účelom podanie sťažnosti alebo realizácia činností na ochranu proti sťažnostiam.

 

Lehota uchovávania údajov

V prípade zamietnutia uchádzača o zamestnanie budú jeho údaje vymazané po šiestich mesiacoch. Ak ste v priebehu procesu spracovania žiadosti uzavreli zmluvu, budú Vaše údaje prenesené zo systému pre spracovanie žiadostí o voľné pracovné miesta do systému personálnych informácií našej Spoločnosti.

 

Prenos údajov

Po prijatí Vašej žiadosti o voľné pracovné miesto budú údaje preskúmané divíziou pre ľudské zdroje. Žiadosti, ktoré sa kvalifikujú, budú následne presmerované na osobu zodpovednú za príslušné voľné miesto. Potom bude rozhodnuté o ďalších krokoch. K Vašim údajom budú mať prístup len osoby, ktoré ich potrebujú poznať kvôli riadnemu spracovaniu Vašej žiadosti o zamestnanie.

 

Miesto, kde sa nachádza zariadenie, v ktorom sa údaje spracovávajú

Údaje sa spracovávajú v dátovom stredisku vo Švajčiarsku. Naša Spoločnosť má so správcom dátového strediska zmluvu; spracovávanie tohto typu údajov je zmluvne ošetrené. Podľa uznesenia Európskeho výboru je úroveň ochrany údajov zabezpečená vo Švajčiarsku adekvátna vzhľadom k požiadavkam na ňu.

 

Vaše práva ako práva subjektu údajov

Máte právo požadovať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame. Veríme, že je pochopiteľné, že pokiaľ podáte žiadosť o tieto informácie inak než písomne, budeme veľmi pravdepodobne požadovať, aby ste preukázali, že ste naozaj ten, za koho sa prehlasujete. Máte tiež právo na úpravu, ukončenie alebo obmedzenie spracovania (v rozsahu svojho zákonného práva tak urobiť). Okrem toho máte právo odmietnuť spracovanie údajov v medziach zákona. To isté platí tiež pre právo na uverejnenie údajov.

 

Právo na odvolanie

Máte právo podať na našu Spoločnosť a jej spracovanie osobných údajov sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov.

 

Dôležité upozornenie: zaslaním svojho CV na career.sk@alpenpharma.com potvrdzujete relevantnosť všetkých uvedených osobných údajov a dávate súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, kontaktujte nás pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov:

E-mail: data.protection@alpenpharma.com