O nás

Farmakovigilancia

Poslaním našej spoločnosti je starostlivosť o ľudské zdravie. 

Preto je zhromažďovanie informácií týkajúcich sa bezpečnosti, účinnosti a kvality liekov  a zdravotníckych pomôcok z nášho portfólia dôležitou súčasťou našej práce. Z tohto dôvodu sme vytvorili systém zabezpečenia kvality a farmakovigilancie, ktorý nám umožňuje včas identifikovať nežiaduce účinky/nedostatky v účinnosti a sťažnosti na kvalitu našich produktov. 

V prípade, že chcete nahlásiť nežiaduci účinok/nedostatočnú účinnosť alebo nedostatok v kvalite súvisiaci s našim produktom, využite nižšie uvedené kontakty: 

 1. Telefón: +38 050 443 43 62
 2. E-mail: pharmacovigilance@alpenpharma.com

Čo môžete nahlásiť: 

 1. Nežiaduca udalosť – akýkoľvek nepriaznivý a nezamýšľaný znak, príznak alebo ochorenie časovo spojené s užívaním lieku, bez ohľadu na to, či sa považuje za súvisiaci s liekom.
 2. Chybné použitie lieku – situácia, kedy je liek zámerne použitý nevhodne a nie je použitý v súlade so schválenými informáciami uvedenými v schválenom súhrne informácií registrovaného lieku.
 3. Off-label použitie/mimo schválenú registráciu – jedná sa o situácie, kedy je liek zámerne použitý na liečebné účely, ktoré nie sú v súlade so schválenými informáciami uvedenými v súhrne informácií registrovaného lieku.
 4. Nadužívanie – trvalé alebo ojedinelé, úmyselné nadmerné užívanie lieku, ktoré je sprevádzané škodlivými fyzickými alebo psychickými zmenami.
 5. Nedostatočná účinnosť – nevyvolanie očakávaného farmakologického účinku na schválenú indikáciu. Príklad pre vakcíny: Výskyt konkrétneho ochorenia, ktorému je možné predchádzať očkovaním, u osoby, ktorá je riadne a plne očkovaná.
 6. Pracovná expozícia – expozícia lieku počas výkonu povolania.
 7. Predávkovanie – jednorazové alebo kumulované podanie lieku, ktoré je vyššie ako maximálna odporúčaná dávka podľa schválených informácií uvedených v súhrne informácií registrovaného lieku.
 8. Neočakávaný prínos – akýkoľvek neočakávaný priaznivý účinok, ktorý sa objaví po podaní lieku a prináša zlepšenie alebo vyliečenie ochorenia alebo príznaku. Toto zlepšenie alebo vyliečenie sa neočakáva alebo tento účinok nebol preukázaný validovanými štúdiami.
 9. Chyba v liečbe – akákoľvek nezamýšľaná chyba v procese liečby (pri predpisovaní, výdaji alebo podaní lieku), hoci je zaobchádzanie s liekom pod kontrolou zdravotníka, pacienta alebo spotrebiteľa.
 10. Podozrenie na prenos infekčného agens – prenos infekčného agens prostredníctvom lieku, ktorý môže byť sprevádzaný nežiaducim účinkom.
 11. Expozícia počas tehotenstva alebo dojčenia – akýkoľvek liek užívaný počas tehotenstva alebo dojčenia. K expozícii môže dôjsť tesne pred otehotnením, v dobe počatia, u matky alebo otca.

Pokiaľ máte otázky a/alebo sťažnosti týkajúce sa kvality produktov, zašlete nám ich, prosím, na e-mail: 

quality@alpenpharma.com. 

Všetky informácie, ktoré poskytnete, sú dôverné a nepodliehajú zverejneniu, pokiaľ zákon neurčuje  inak.