Zásady ochrany osobných údajov

Úvod

Tieto zásady ochrany osobných údajov vám poskytujú informácie o spracovaní osobných údajov pri používaní našich webových stránok.

Pokiaľ používame osobné údaje pre účely poskytovania svojich služieb, starostlivosti  o zákazníkov, marketingu, reklamy a prieskumu trhu, bude táto informácia súčasťou našich zásad ochrany osobných údajov.

V zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ďalších zákonov o ochrane údajov v členských štátoch Európskej únie a ďalších ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov je správcom spoločnosť:

 

Alpen Pharma SK s.r.o.
Čsl. armády 4

915 01  Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

Web: www.alpenpharma.sk
Email: data.protection@alpenpharma.com
Tel.: (+421) 905 861 895

 

Vaše práva

 

Právo na prístup

V súlade s článkom 15 GDPR máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či sú spracovávané osobné údaje týkajúce sa vašej osoby. V takomto prípade máte právo na prístup k informáciam o týchto osobných údajoch a na ďalšie informácie uvedené v článku 15 GDPR.

 

Právo na opravu

V súlade s článkom 16 GDPR máte právo požiadať o okamžité odstránenie nepresných osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby. S prihliadnutím na účel spracovania máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i formou dodatkového prehlásenia.

 

Právo na výmaz

Máte právo požiadať o okamžité vymazanie osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby. Sme povinný bezodkladne vymazať osobné údaje za predpokladu, že sú splnené príslušné požiadavky článku 17 GDPR. Podrobnosti nájdete v článku 17 GDPR.

 

Právo na obmedzenie spracovania

V súlade s článkom 18 GDPR máte za určitých okolností právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

 

Právo na prenositeľnosť údajov

V súlade s článkom GDPR máte právo obdržať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, a máte právo na to, aby sme tieto údaje bez obštrukcií odovzdali inému správcovi, za predpokladu, že spracovanie je založené na vyhlásení o súhlase podľa článku 6 (1) a) GDPR alebo článku 9 (2) a) GDPR, ktoré vychádza zo zmluvy podľa článku 6 ods. (1) b) GDPR a spracovanie sa vykonáva automaticky.

 

Právo na námietku

V súlade s článkom 21 GDPR máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa týkajú vašej osoby, na základe článku 6 (1) e) alebo f) GDPR. Toto platí aj pre profilovanie na základe týchto ustanovení.

Ak spracovávame vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely takéhoto marketingu. To platí aj pre profilovanie, ak je spojené s priamym marketingom.

 

Právo podať sťažnosť dozorovému úradu

V súlade s článkom 77 GDPR máte právo, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne opravné prostriedky, podať sťažnosť dozorovému úradu. Toto právo existuje hlavne v členskom štáte obvyklého bydliska, miesta výkonu práce alebo miesta údajného protiprávneho konania, pokiaľ sa domnievate, že spracovanie osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby porušuje GDPR.

 

Uplatnenie vašich práv
Ak chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, kontaktujte nás, prosím, ako správca na kontaktoch uvedených vyššie, alebo použite niektorý z ďalších formulárov, ktoré vám pre komunikáciu s nami ponúkame. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás, prosím.

 

Záznamové súbory serveru

Keď navštívite naše webové stránky, spoločnosť, ktorú využívame na prevádzkovanie webových stránok, ukladá technické informácie o vami používanom terminálovom zariadení (operačný systém, rozlíšenie obrazovky a ďalšie funkcie neosobnej povahy) a o vašom prehliadači (verzia, nastavenie jazyka), hlavne potom verejnú IP adresu počítača, ktorý používate k návšteve našich webových stránok, vrátane dátumu a času vášho prístupu. IP adresa je jedinečná číselná adresa, pod ktorou terminál odosiela údaje na internet a načíta ich z nej. Pokiaľ počas používania webových stránok nezdieľate údaje, na ktorých základe vás môžeme identifikovať, nemôže náš poskytovateľ služieb ani my vedieť, komu daná IP adresa patrí. Užívateľ môže byť ďalej identifikovaný v prípade, že proti nemu budú podniknuté právne kroky (napr. v prípade útokov na webovú stránku) a my zisťujeme ich totožnosť počas vyšetrovania. Všeobecne platí, že sa nemusíte obávať, že by sme boli schopní spojiť vašu IP adresu s vami.

Náš poskytovateľ služieb využíva spracovávané údaje tak, že nie je možné nikoho osobne identifikovať, a to pre štatistické účely, aby sme zistili, aký typ koncových zariadení a s akým nastavením sa používa pre prístup na naše webové stránky, a následne ich zodpovedajúcim spôsobom optimalizovali. Tieto štatistiky neobsahujú žiadne osobné údaje. Právnym základom pre zostavovanie štatistík je článok 6 (1) f) GDPR.

IP adresu ďalej používame na to, aby ste boli z technického hľadiska schopní pristupovať na naše webové stránky a používať ich a aby sme boli schopní odhaliť a odvrátiť útoky proti nášmu poskytovateľovi služieb alebo na naše webové stránky. Útoky s cieľom poškodiť prevádzkovateľa webových stránok alebo ich používateľov sa bohužiaľ opakovane dejú (dochádza napr. k zabráneniu prístupu, sledovaniu  údajov, distribúcii škodlivého softwaru (napr. vírusov) alebo k iným nezákonným krokom). Takéto útoky by narušili riadne fungovanie dátového centra spoločnosti, ktorú sme najali, fungovanie našich webových stránok alebo ich funkcií a bezpečnosť návštevníkov našich webových stránok. IP adresu a dobu prístupu spracovávame tak, aby sme takéto útoky odvrátili. Týmto spracovaním sledujeme – prostredníctvom svojho poskytovateľa služieb – oprávnený záujem v podobe zabezpečenia funkčnosti svojich webových stránok a zamedzenie nezákonných útokov na nás a návštevníkov našich webových stránok. Právnym základom pre spracovanie je článok 6 (1) f) GDPR.

Uložené IP údaje sa vymažú (pomocou anonymizácie), ihneď potom, čo už nie sú nutné pre detekciu alebo obranu proti útoku.

 

Súbory cookie

Pre prevádzku svojich webových stránok používame súbory cookie a podobné technológie (miestne úložisko) s cieľom zabezpečiť technickú funkčnosť webových stránok, porozumieť tomu, ako návštevníci naše webové stránky používajú, a ukladať preddefinované nastavenia používateľov do ich prehliadača.

 

Cookie je malý textový súbor, ktorý váš prehliadač ukladá do vášho počítača pri prístupe na naše webové stránky. Ak neskôr navštívite naše webové stránky, môžeme tieto súbory znova prečítať. Súbory cookie sa ukladajú po rôzne časové obdobia. Druh súborov cookie, ktoré bude váš prehliadač akceptovať, môžete kedykoľvek nastaviť. To však môže spôsobiť, že naše webové stránky nebudú fungovať správne. Súbory cookie môžete tiež kedykoľvek sami zmazať. Ak ich neodstránite, môžeme určiť, ako dlho má byť súbor cookie vo vašom počítači uložený. Rozlišuje sa medzi dočasnými a trvalými súbormi cookie. Dočasné súbory cookie váš prehliadač maže, akonáhle naše webové stránky opustíte alebo zatvoríte prehliadač. Trvalé súbory cookie sa ukladajú po dobu, ktorú určíme počas ich ukladania.

 

Súbory cookie používame na nasledujúce účely:

· Technicky nevyhnutné súbory cookie, ktoré sú nutné pre používanie funkcií našej webovej stránky (napr. pre identifikáciu vášho prihlásenia). Bez týchto súborov cookie nemožno niektoré funkcie vôbec poskytovať.

· Funkčné súbory cookie používané pre technickú realizáciu určitých funkcií, ktoré chcete používať.

 · Analytické súbory cookie, ktoré slúžia na analýzu správania používateľa.

· Súbory cookie tretej strany. Súbory cookie tretích strán ukladajú tretie strany, ktorých funkcie začleňujeme do svojich webových stránok s cieľom umožniť určité funkcie. Môžu byť taktiež použité na analýzu správania používateľa.

Väčšina prehliadačov, ktoré používajú naši používatelia, nám umožňuje nastaviť druhy súborov cookie, ktoré majú byť uložené, vrátane odstránenia (určitých) súborov cookie. Ak obmedzíte ukladanie súborov cookie na určité webové stránky alebo nepovolíte súbory cookie z webových stránok tretích strán, nemusí byť naďalej možné plne využívať všetky funkcie našej webovej stránky. Informácie o tom, ako prispôsobiť nastavenia súborov cookie pre najbežnejšie prehliadače, sú k dispozícii tu:

·Google Chrome (support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)

·Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer…)

·Firefox (https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-release-and-claim)

·Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US)

 

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete správu prostredníctvom jednej z ponúkaných možností kontaktu, použijeme vami poskytnuté údaje na spracovanie vašej žiadosti. Právnym základom je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zodpovedanie vašej žiadosti v súlade s článkom 6 (1) f) GDPR. Ak vaša žiadosť slúži na uzavretie zmluvy s nami, ďalším právnym základom pre spracovanie je článok 6 (1) b) GDPR. Dáta budú vymazané po splnení vašej požiadavky. Ak sme zo zákona povinní uchovávať údaje po dlhšiu dobu, dôjde k ich vymazaniu po uplynutí príslušnej lehoty.

 

Registrácia / Zákaznícky účet

Po vytvorení zákazníckeho účtu spracujeme údaje, ktoré poskytnete, za účelom vytvorenia a správy účtu a umožníme vám využívať služby spojené s vašim zákazníckym účtom. Právnym základom pre spracovanie je článok 6 (1) a) GDPR. Ak vytvorenie zákazníckeho účtu slúži na uzavretie zmluvy s nami, je ďalším právnym základom pre spracovanie článok 6 (1) b) GDPR.

 

Tieto údaje sú uložené až do okamihu zmazania zákazníckeho účtu. Ak sme zo zákona povinní uchovávať údaje po dlhšiu dobu (napr. za účelom plnenia účtovných povinností) alebo ak nám zákon povoľuje uchovávať údaje po dlhšiu dobu (napr. z dôvodu prebiehajúceho súdneho sporu proti držiteľovi používateľského konta), budú údaje vymazané po vypršaní archivačnej povinnosti alebo na základe zákonného povolenia.

 

Žiadosť o prácu

Teší nás váš záujem o nás a to, že ste sa uchádzali alebo sa uchádzate o miesto v našej spoločnosti. Radi by sme vám poskytli informácie o spracovaní vašich osobných údajov v súvislosti so žiadosťou uvedenou nižšie.

Informácie, ktoré ste nám poskytli, spracujeme v súvislosti s vašou žiadosťou, aby sme mohli posúdiť vašu vhodnosť pre danú pozíciu (prípadne iné dostupné pozície v našej spoločnosti) a realizovať proces spracovania vašej žiadosti.

 

Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov je výkon oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 (1) f) GDPR. Náš záujem spočíva v realizácii procesu v rámci príjmu žiadostí a prípadne v presadzovaní nárokov alebo obrane proti nim.

V prípade zamietnutia žiadosti sa údaje žiadateľa vymažú do 6 mesiacov.

Ak ste boli v rámci procesu spracovania žiadostí prijatý na pozíciu, budú údaje zo systému dát žiadateľov prevedené do nášho personálneho informačného systému.

Vaše údaje budú v zásade poskytované len osobám v spoločnosti, ktoré o to požiadajú, a to za účelom riadnej realizácie procesu spracovania žiadostí.

 

Poskytovanie údajov tretím stranám

V zásade neposkytujeme obdržané osobné údaje tretím stranám (tj. hlavne nie na reklamné účely).

Pre prevádzku týchto internetových stránok alebo poskytovanie produktov / služieb však spolupracujeme s poskytovateľmi služieb (spracovateľovi). Je možné, že sa títo poskytovatelia služieb s osobnými údajmi zoznámia. Svojich poskytovateľov služieb vyberáme veľmi starostlivo – najmä s ohľadom na ochranu a bezpečnosť údajov – a prijímame všetky opatrenia, ktoré sú podľa zákona o ochrane osobných údajov požadované pre prípustné spracovanie údajov.

 

Spracovanie údajov mimo EÚ

Vaše osobné údaje spracovávame v rámci EU / alebo vo Švajčiarsku. Pre Švajčiarsko stanovila EÚ príslušnú úroveň ochrany údajov svojím rozhodnutím 2000/518 / ES. Niektorí z našich poskytovateľov služieb, ktorých moduly plug-in a nástroje používame, však spracúvajú údaje mimo EÚ. Vysvetlenie k tejto záležitosti je uvedené v rámci týchto zásad ochrany osobných údajov vo forme informácií o použitých moduloch plug-in / nástrojoch.

Zabezpečujeme príslušnú úroveň ochrany údajov v súvislosti so svojou účasťou v tzv. Štíte na ochranu osobných údajov a opatreniami, ktoré poskytovateľ služieb prijal na ochranu a bezpečnosť údajov.

 

Analytika spoločnosti Google

V rámci dohody o spracovaní údajov používame službu poskytovanú spoločnosťou Google LLC ( “Google”), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, prípadne prostredníctvom Google Tag manager Google Analytics. Ako spracovateľ objednávok používa spoločnosť Google pre tento účel tzv. Súbor “cookie” – malý textový súbor uložený vo vašom počítači vaším prehliadačom. Tento súbor cookie poskytuje spoločnosti Google informácie o vami navštívených webových stránkach a najmä potom tieto informácie: typ / verzia prehliadača, použitý operačný systém, technické informácie o operačnom systéme a prehliadači a verejná IP adresa počítača, ktorý používate. Google Analytics používame tak, že vaša IP adresa je používaná iba v anonymnej podobe. K tejto anonymizáciu dochádza po oznámení spoločnosti Google v Európskej únii alebo v členskom štáte EHP. Celá IP adresa bude odoslaná iba na server spoločnosti Google v USA a vo výnimočných prípadoch bude skrátená. Spoločnosť Google tvrdí, že IP adresa je anonymizovaná ešte pred jej uložením na trvalom nosiči dát. Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Služba Google Analytics nám umožňuje zostavovať štatistiky využitia našich webových stránok a získavať demografické údaje o návštevníkoch a ich správanie, a to vo forme, ktorá neumožňuje osobnú identifikáciu. Štatistiky nám tiež pomáhajú lepšie pochopiť, ako návštevníci naše webové stránky nájdu, takže môžeme optimalizovať nastavenie pre vyhľadávače a činnosti v oblasti reklamy. Toto spracovanie nám umožňuje sledovať legitímny záujem s cieľom vylepšiť svoje webové stránky a svoje reklamné nástroje. Právnym základom pre spracovanie je článok 6 (1) f) GDPR.

Informácie o odhlásení zo služby Google Analytics nájdete na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Google AdSense

Táto webová stránka používa službu Google AdSense, čo je služba pre integráciu reklám spoločnosti Google Inc. ( “Google”). Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Služba Google AdSense používa súbory “cookie”, čo sú textové súbory umiestnené na vašom počítači, ktoré pomáhajú tejto webovej stránke analyzovať, ako užívatelia dané stránky používajú. Služba Google AdSense tiež používa tzv. webové majáky (neviditeľnú grafiku). Prostredníctvom týchto webových majákov možno vyhodnocovať informácie, napr. návštevnosť týchto stránok.

 

Informácie o používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a doručovanie reklamných formátov generovaných súbormi cookie a webovými majákmi budú odovzdané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Tieto informácie môže spoločnosť Google poskytnúť zmluvným partnerom spoločnosti Google. Spoločnosť Google však vašu IP adresu nespoja sa žiadnymi ďalšími vašimi údajmi.

 

Súbory cookie AdSense sa ukladajú na základe článku 6 (1) f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má legitímny záujem analyzovať správanie užívateľov s cieľom optimalizovať svoje webové stránky a svoju reklamnú činnosť.

 

Google AdWords / Sledovanie prechodov

Táto webová stránka používa Google AdWords. AdWords je online reklamný program spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké (ďalej len „Google“).

V rámci služby Google AdWords používame tzv. sledovanie prechodov. Akonáhle kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google, nastaví sa súbor cookie pre sledovanie prechodov. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá do počítača užívateľa. Tieto súbory cookie strácajú platnosť po 30 dňoch a neslúžia na osobnú identifikáciu užívateľov. Ak používateľ navštívi určité webové stránky a súbor cookie tejto stránky je stále platný, spoločnosť Google a my môžeme zistiť, že používateľ na reklamu klikol a bol presmerovaný na túto stránku.

 

Každý zákazník služby Google AdWords dostane iný súbor cookie. Súbory cookie nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords. Informácie zhromaždené pomocou súboru cookie sledovania prechodov slúži na vytváranie štatistík prechodov pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie prechodov. Zákazníci vidia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou pre sledovanie prechodov. Zákazník služby AdWords však nedostane žiadne informácie, ktoré by umožňovali používateľa osobne identifikovať. Ak nechcete byť zahrnutí v sledovaní, môžete proti nemu vzniesť námietku tak, že vo svojom internetovom prehliadači v časti Nastavenia používateľa jednoducho zakážete súbory cookie sledovania prechodov spoločnosti Google. Tie potom nebudú zahrnuté do štatistík sledovania prechodov.

 

Súbory cookie týkajúce sa prechodov sa ukladajú na základe legitímneho záujmu analyzovať správanie užívateľov s cieľom optimalizovať webové stránky a reklamu tu umiestnenú (právny základ: článok 6 (1) f) GDPR).

Prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a aby ste mohli súbory cookie povoliť len v jednotlivých prípadoch, aby ste prijímali súbory cookie pre určité prípady alebo aby ste ich všeobecne vylúčili a aktivovali automatické mazanie súborov cookie pri zatvorení svojho prehliadača. Ak sú cookie deaktivované, môže byť obmedzená funkčnosť tejto webovej stránky.

 

Google Remarketing / DoubleClick

Naše stránky využívajú funkciu remarketingu služby Google Analytics v spojení s funkciami služby Google AdWords a služby DoubleClick spoločnosti Google. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Táto funkcia vám umožňuje prepojiť cieľové skupiny reklamy vytvorené pomocou remarketingu služby Google Analytics s funkciami služby Google AdWords a služby Google DoubleClick, ktoré sú prepojené so všetkými zariadeniami. Týmto spôsobom môžu byť na inom z vašich terminálov (napr. tablet alebo PC) zobrazené personalizované reklamné správy týkajúce sa záujmov, ktoré boli upravené v závislosti na vašom predchádzajúcom používaní a správanie pri prechádzaní internetu na jednom termináli (napr. na mobilnom telefóne).

 

Ak ste poskytli svoj súhlas, spoločnosť Google prepojí s týmto cieľom históriu vášho webového prehliadača a aplikácie s vaším účtom Google. Týmto spôsobom môžu byť rovnaké upravené reklamné správy zobrazené na akomkoľvek zariadení, na ktorom sa prihlasujete prostredníctvom svojho účtu Google.

 

Pre podporu tejto funkcie zhromažďuje služba Google Analytics ID užívateľov overená spoločnosťou Google, ktoré sú dočasne prepojené s našimi údajmi služby Google Analytics s cieľom definovať a vytvárať cieľové skupiny pre reklamu naprieč rôznymi zariadeniami.

 

Remarketing / zacielenie na viac zariadení môžete natrvalo zrušiť tak, že sa prostredníctvom svojho účtu Google odhlásite z personalizovanej inzercie pomocou tohto odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Údaje zhromaždené vo vašom účte Google sa zhromažďujú iba na základe vášho súhlasu, ktorý môžete spoločnosti Google poskytnúť alebo zrušiť (článok 6 (1) a) GDPR). V prípade procesov zberu dát, ktoré nie sú prepojené s vaším účtom Google (napr. preto, že nemáte účet Google alebo ste jeho prepojenie odmietli), je zber dát založený na článku 6 (1) f) GDPR. Legitímny záujem vyplýva zo skutočnosti, že prevádzkovateľ internetových stránok má záujem o anonymnú analýzu návštevníkov internetových stránok na reklamné účely.

Ďalšie informácie a nariadenie o ochrane údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Flowplayer

Do svojej online ponuky sme zahrnuli videá, ktoré sú uložené na adrese http://www.flowplayer.com a ktoré možno prehrávať priamo z našich webových stránok. Toto spracovanie vychádza z článku 6 (1) vety 1 f) GDPR. Sledujeme tak svoj legitímny záujem o zlepšenie používateľských skúseností a optimalizáciu svojich služieb. Flowplayer AB sídli na adrese Riddargatan 17B, 114 57, Štokholm vo Švédsku a podlieha právu na ochranu údajov Európskej únie.

 

Pri návšteve webových stránok dostane spoločnosť Flowplayer informácie o tom, že ste navštívili príslušné nižšie úrovne našich webových stránok. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či Flowplayer poskytuje užívateľský účet, ku ktorému ste prihlásení, alebo či žiadny užívateľský účet neexistuje. Ak ste prihlásení do služby Flowplayer, budú vaše údaje priamo priradené k vášmu účtu. Ak si neželáte byť pripojení k svojmu profilu v službe Flowplayer, musíte sa pred návštevou webovej stránky odhlásiť. Flowplayer ukladá vaše údaje ako používateľské profily a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu alebo návrhu svojich webových stránok s cieľom vyhovieť vašim potrebám. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä (aj pre užívateľov, ktorí nie sú prihlásení) s cieľom poskytnúť dopytovo orientovanú reklamu a informovať ostatných užívateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našich webových stránkach. Máte právo namietať proti vytváraniu takýchto užívateľských profilov a svoje právo musíte uplatniť u spoločnosti Flowplayer.

 

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zberu a spracovania údajov spoločnosťou Flowplayer nájdete v zásadách ochrany osobných údajov. Nájdete v nich aj ďalšie informácie o svojich právach a nastaveniach na ochranu svojho súkromia: https://flowplayer.com/privacy-policy

 

Spravodaj

Ak sa prihlásite k odberu nášho e-mailového spravodajcu, budú údaje, ktoré ste poskytli pre vytvorenie a odoslanie spravodajcu, ako aj pre potvrdenie o registrácii do nášho spravodajcu, spracované, kým sa z odberu neodhlásite. Právnym základom pre spracovanie je článok 6 (1) a) GDPR. Odoslanie spravodajcu vyžaduje overenie vášho súhlasu kliknutím na potvrdzovací odkaz v overovacom e-maile, ktorý vám zašleme po registrácii. Po kliknutí na príslušný odkaz spracujeme verejnú IP adresu počítača, z ktorého bol odkaz aktivovaný, spolu s dátumom a časom kliknutí. Tieto údaje spracovávame, aby sme mali dôkaz, že ste potvrdili príjem nášho e-mailového spravodajcu.

Právnym základom pre spracovanie je článok 6 (1) f) GDPR. Našim legitímnym záujmom je splniť svoju povinnosť poskytnúť dôkaz o vašom súhlase s odberom.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek stiahnuť zrušením odberu spravodajcu. Odkaz nájdete na konci každého spravodajcu.

Vaše údaje vymažeme, akonáhle odber zrušíte. Zmažeme údaje, ktoré potrebujeme ako dôkaz, že ste súhlasili s tým, že vám bude zasielaný spravodajca, po uplynutí premlčacej lehoty týkajúcej sa povinnosti poskytnúť dôkaz.

 

Úprava zásad ochrany osobných údajov

Tiete zásady ochrany osobných udajov stále aktualizujeme. Vyhradzujeme si preto právo ich z času na čas meniť a aktualizovať zmeny v zbere, spracovaní alebo používaní vašich údajov. Aktuálna verzia zásad ochrany osobných údajov je vždy k dispozícii na tejto adrese alpenpharma.sk/sk/privacy-policy-sk.

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prosím na nižšie uvedených kontaktoch:

Email: data.protection@alpenpharma.com